/
/
Οργανωτικές Αρχές

Οργανωτικές Αρχές

Αδιάκοπη αναζήτηση
της Ίασης

Οργανωτικές Αρχές

Τα Εταιρικά Αξιώματα
Από την ίδρυσή της, η Galenica στήριξε την οργάνωση και λειτουργία της σε ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα, αναγνωρίζοντας την αξία του ατόμου ως ετερότητας, ως βασικού παράγοντα επιτυχίας. Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της και η ευχέρεια που παρέχεται προς όλους να αναπτύσσουν και  να επικαιροποιούν  γνώσεις και δεξιότητες μέσω προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, είναι χαρακτηριστικό της αλλά και η «συνταγή» της επιτυχημένης της πορείας και μελλοντικής της ανάπτυξης.
Τα “κύτταρα” της Galenica είναι ανθρώπινα. Το ήθος, η αξιοπρέπεια  η ευσυνειδησία μαζί με την αξιοπιστία, το νεωτερισμό και τον σεβασμό της ανθρώπινης ετερότητας, είναι τα συστατικά της αναγνώρισης της διαδρομής της και του ίχνους της ιστορίας της.

Οι Οργανωτικές Αρχές
Η φιλοσοφία της διοίκησης είναι προσανατολισμένη στην αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων, στην  ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας και στο ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. Γι’ αυτό και έχει επιλέξει την οργάνωσή της σε επάλληλους κύκλους λειτουργιών, οι οποίοι εστιάζουν στην καλύτερη αντίληψη, κατανόηση, εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών,  αποφεύγοντας τα συνήθη γραφειοκρατικά μοντέλα.
Οι ιδιαίτερες θεραπευτικές ανάγκες στις χώρες που δραστηριοποιείται η Galenica αποτελούν και τις  δικές της προκλήσεις. Κάθε πρόκληση υποστασιάζεται σε ένα ξεχωριστό Έργο που το διαχειρίζεται μία κατάλληλα στελεχωμένη Ομάδα Διαχείρισης Έργου. Η αξιοποίηση των αρετών της ελεύθερης και καινοτόμου δημιουργικότητας , αλλά των συνεργειών που προκύπτουν από την ολοκληρωμένη και συλλογική προσπάθεια, φέρνουν πιο κοντά την πραγματοποίηση του επιδιωκόμενου και του εταιρικού οράματος.