/
/
Ανάπτυξη των Εργαζομένων

Ανάπτυξη των Εργαζομένων

Ανάπτυξη των Εργαζομένων

Η δια βίου εκπαίδευση και ενδυνάμωση των εργαζομένων μας μέσω ενδοεταιρικών ειδικών σεμιναρίων, η υποστήριξη της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά και μεταπτυχιακά προγράμματα με στόχο την περαιτέρω προσωπική και επαγγελματική τους βελτίωση, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και η εκπαίδευσή σε εξατομικευμένη βάση,  αποτελούν τις κύριες ενέργειες υπευθυνότητας της διοίκησης προς το ανθρώπινο δυναμικό.