/
Όροι Χρήσης & Προσωπικά Δεδομένα

Όροι Χρήσης & Προσωπικά Δεδομένα

Όροι Χρήσης

Η Galenica ΑΕ σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας και για την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό της τόπο  https://www.galenica.gr, (εφεξής: «η Iστοσελίδα» ή «ο Ιστοχώρος»).

Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους ακόλουθους όρους χρήσης και προϋποθέσεις, καθώς και τη σχετική νομοθεσία. Θα σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε προσεκτικά τους «Όρους Χρήσης» και «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» πριν την χρήση της Ιστοσελίδας . Ξεκινώντας την πρόσβαση και την αναζήτηση στην Ιστοσελίδα  αποδέχεσθε χωρίς κανέναν περιορισμό ή επιφύλαξη τους συγκεκριμένους όρους χρήσης, που την διέπουν και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε διαφωνία  με κάποιον από τους  όρους χρήσης, παρακαλείσθε να εγκαταλείψετε άμεσα την  Ιστοσελίδα και να μην κάνετε χρήση αυτής.

Οιαδήποτε πληροφόρηση παρέχεται στην  Ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε ενήλικους.. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για περιπτώσεις ιατρικού ενδιαφέροντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται, προορίζονται για γενική πληροφόρηση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας, ούτε να αποτελέσουν μέσο διάγνωσης προβλημάτων υγείας ή θεραπείας.  Θα πρέπει πάντα να απευθύνεσθε στον θεράποντα ιατρό σας ή σε επαγγελματία υγείας, προκειμένου να έχετε ολοκληρωμένη ιατρική πληροφόρηση σχετικά με τυχόν ιατρικό ζήτημα ή φάρμακο, που σας αφορά ή που σας συνταγογραφείται.

∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας https://www.galenica.gr (κείμενα, εικόνες, γραφικά, φύλλα οδηγιών χρήσης, άρθρα κ.λπ.) προστατεύονται από την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Ιστοσελίδα αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ιδιοκτησία της Galenica ΑΕ, επί της οποίας διατηρεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εξαιρουμένης της περίπτωσης, που ορίζεται διαφορετικά, και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο, καθ’ ολοκληρία ή περιληπτικά ή τμηματικά, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διασκευή, μετατροπή, προσαρμογή, θέση σε κυκλοφορία και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων, που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, όπως π.χ. ενδεικτικώς, και όχι αποκλειστικώς, για εμπορικό ή διαφημιστικό σκοπό κ.λπ., χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Galenica ΑΕ

Εχετε ελεύθερη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα με σκοπό να μπορείτε να διαβάσετε, αντιγράψετε, εκτυπώσετε ή να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες, που σας δίνονται, αποκλειστικώς και αυστηρά για προσωπική σας χρήση και χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία της Ιστοσελίδας και όλες οι επισημάνσεις πνευματικών και άλλων δικαιωμάτων θα παραμείνουν αναλλοίωτα.,.

Όλες οι ονομασίες προϊόντων, που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστοχώρο, είτε εμφανίζονται με το λογότυπο είτε με την ονομασία τους συνοδευόμενα από το σήμα κατατεθέν, είναι εμπορικά σήματα της Galenica ΑΕ ή τρίτων δικαιούχων.  Σε αυτόν τον Ιστοχώρο μπορεί να περιέχονται ή να αναφέρονται δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πληροφορίες ιδιοσκευασμάτων, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες ή άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Galenica ΑΕ ή / και τρίτων.  Καμία άδεια ή δικαίωμα σε αυτά τα εμπορικά σήματα, τις πατέντες, τις τεχνολογίες, τα προϊόντα, τις διαδικασίες των οποίων δικαιούχος είναι η Galenica ΑΕ ή τυχόν τρίτοι  δεν παραχωρούνται με οποιονδήποτε τρόπο ή χορηγούνται σε εσάς.

Περιορισμός Ευθύνης

Θεωρούμε πως οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς, και έχουν ελεγχθεί από το αρμόδιο Ιατρικό τμήμα της εταιρίας μας. Ωστόσο, ενδέχεται να βρεθούν κάποια τυπογραφικά λάθη, ή το περιεχόμενο να μην είναι επικαιροποιημένο κατά τη στιγμή της πρόσβασης από τον χρήστη ή να έχει υποστεί αλλοιώσεις από τρίτους εν αγνοία της Galenica ΑΕ που ίσως οδηγούν σε ανακρίβειες. Όλες οι πληροφορίες  παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμμία εγγύηση εκ μέρους της Galenica ΑΕ για την ακεραιότητα, ορθότητα ή ακρίβεια των αναφερομένων, ούτε ακόμη και για τυχόν πρόκληση βλάβης λόγω ιών, προερχομένων από την χρήση της Ιστοσελίδας ή τυχόν άλλης ιστοσελίδας, στην οποία αυτή παραπέμπει. Ως χρήστης / επισκέπτης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας αποδέχεστε ότι η πρόσβασή σας στον ιστοχώρο γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση αυτή.

Η Galenica ΑΕ σε καµία περίπτωση δεν θα ευθύνεται, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό από την κείμενη νομοθεσία, έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιεσδήποτε άµεσες ή έµµεσες, θετικές, αποθετικές ή παρεπόμενες ζηµίες, που σχετίζονται µε τις πληροφορίες αυτές και με την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της Ιστοσελίδας, για λόγους που δεν οφείλονται σε δόλο ή σε βαρειά αμέλεια της Galenica ΑΕ, όπως, ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, εσφαλμένη ή αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας από τον χρήστη, διακοπές οποιουδήποτε είδους, καθυστερήσεις κατά τη χρήση ή μετάδοση μηνυμάτων, πληροφοριών, ασφάλεια Ιστοσελίδας κ.λπ. Ο αποκλεισµός της ευθύνης της Galenica ΑΕ συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζηµίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό του χρήστη.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατή µόνο σύµφωνα µε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής. Σε περίπτωση µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, υποχρεούσθε σε  αποζηµίωση της Galenica ΑΕ των υπαλλήλων, στελεχών και συνεργατών της  σχετικά µε κάθε απώλεια, έξοδο, ζηµία και κόστος, συµπεριλαµβανοµένης και της εύλογης αµοιβής των νοµικών της συµβούλων, που τυχόν προκύψουν από την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς.

Οποιαδήποτε αναφορά στην Ιστοσελίδα σε παρεχόμενα από την Galenica ΑΕ προϊόντα/υπηρεσίες δεν αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλή ή προτροπή, ούτε πρόταση για την διενέργεια πράξεων ή για την σύναψη συμφωνιών, αλλά ούτε ιατρική συμβουλή ή σύσταση, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ως μέσο διάγνωσης ή θεραπείας.

Σύνδεση µε άλλες ιστοσελίδες

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσµο. Η παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες γίνεται προς απλή διευκόλυνση των χρηστών.

Η Galenica ΑΕ δεν φέρει καµία ευθύνη ως προς το περιεχόµενο, τη διαθεσιµότητα, τη λειτουργία, την εγκυρότητα και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων. Το δε περιεχόµενό τους δεν δεσµεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο την Galenica ΑΕ, ενώ οποιαδήποτε παραποµπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες µέσω της παρούσας  δεν συνιστά, και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως, έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Τυχόν διασύνδεση δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Galenica ΑΕ ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης, είτε για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών, είτε για την πολιτική, που αυτές ακολουθούν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, η Galenica ΑΕ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων τρίτων, που ενδεχομένως παραπέμπουν μέσω συνδέσμου στην παρούσα Ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται η σύνδεση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Galenica ΑΕ.

Επιπλέον Όροι και Προϋποθέσεις

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος χρήσης  κριθεί , άκυρος ή µη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραµµένος και σε καµία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσµευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων χρήσης της Ιστοσελίδας.

Η Galenica ΑΕ μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσει ή και να διαγράψει τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας της και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κάθε τέτοια τροποποίηση ή και διαγραφή είναι ισχυρή και δεσμευτική απέναντι στους χρήστες της Ιστοσελίδας από την στιγμή, που γίνουν οι αντίστοιχες αλλαγές και από την ανάρτησή τους. Παρακαλούμε να ελέγχετε κάθε φορά πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία ενημέρωση των όρων χρήσης και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται κατά διαστήµατα να µην είναι προσβάσιµη λόγω εργασιών αναβάθµισης ή µηχανικών, επικοινωνιακών, λογισµικών ή άλλων τεχνικών προβληµάτων, συµπεριλαµβανοµένων προβληµάτων, που οφείλονται σε τρίτους. Η Galenica ΑΕ δεν δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήματα µη προσβασιμότητας στην παρούσα Ιστοσελίδα ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει µε άλλο τρόπο τη διάρκειά τους και για τον λόγο αυτό δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη.

Σε κάθε περίπτωση η Galenica ΑΕ δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερµατίσει οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας εν όλω ή εν µέρει.

Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ικαιοδοσία

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας  διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και από τους παρόντες όρους χρήσης. Για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς σε σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης αρμόδια είναι κατ’ αποκλειστικότητα τα δικαστήρια των Αθηνών.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις σχετικά µε οποιοδήποτε σηµείο της Ιστοσελίδας ή εάν επιθυµείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας για οποιοδήποτε λόγο, µπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Έδρα: Ελευθερίας 4
14564 Κηφισιά
τηλ: 2105281700
φαξ: 2105245939

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση: 25/5/2018

Η εταιρεία  «Galenica Φαρμακευτική Βιομηχανία Α.Ε.» (υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων), που εδρεύει στην Κηφισιά, επί της οδού Ελευθερίας αρ. 4, (στο εξής η «Εταιρεία») δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Σας παρακαλούμε διαβάστε την παρακάτω πολιτική για να καταλάβετε με ποιόν τρόπο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οπότε σας προτρέπουμε να ελέγχετε τακτικά στο σημείο αυτό για τυχόν αλλαγές της πολιτικής.

1. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Δεν χρειάζεται να μας κοινοποιήσετε καμία προσωπική σας πληροφορία για να περιηγηθείτε εντός του ιστότοπου μας. Παρόλα αυτά, αν επιλέξετε να εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής του Newsletter μας ή αν αποφασίσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας μας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην διεύθυνση που αναφέρεται στην ιστοσελίδα μας ή συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται εντός του ιστότοπού μας, θα συλλέξουμε τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα::

(α) Εγγραφή στο Newsletter

Εφόσον επιλέξετε να εγγραφείτε στο Newsletter μας, θα συλλέξουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας, καθώς και το ονοματεπώνυμό σας σε προαιρετική βάση.

(β) Επικοινωνία μαζί μας

Η ιστοσελίδα μας σας παρέχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας μας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση που αναφέρεται σε αυτή ή συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας. Στην περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας με τον τρόπο αυτό, θα συλλέξουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το ονοματεπώνυμό σας, το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματός σας, και σε προαιρετική βάση το τηλέφωνό σας.

2. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για ποιους σκοπούς;

Αν επιλέξετε να εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής Newsletter, θα χρησιμοποιούμε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) για να σας αποστέλλουμε νέα και ενημερώσεις για τα προϊόντα μας. Σε αυτήν την περίπτωση η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας.

Εφόσον επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα, θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία που θα μας αποστείλετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να διαχειριστούμε τυχόν αίτημα, αναφορά, πληροφορία ή ερώτημά σας. Σε αυτήν την περίπτωση, η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας θα είναι κατά κανόνα η συμμόρφωσή μας με την νομοθεσία, η εκτέλεση σύμβασης μεταξύ μας και το υπέρτερο έννομο συμφέρον μας που έγκειται στην ορθή διαχείριση των αιτημάτων, αναφορών, πληροφοριών και ερωτημάτων των χρηστών των σκευασμάτων μας, των επαγγελματιών υγείας και εν γένει του κοινού σε σχέση με τα σκευάσματα που παράγουμε και/ή διανέμουμε στην ελληνική αγορά.

3. Χρήση cookies

Χρησιμοποιούμε ορισμένα cookies σε αυτήν την ιστοσελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Χρήσης Cookies.

4. Ποιοί έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας δηλώνετε τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Εταιρείας μας. Επίσης, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι εταιρείες που μας παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής (IT), υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing) και υπηρεσίες φιλοξενίας, που έχουν πρόσβαση στα πληροφοριακά μας συστήματα και στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων μας, άλλες εταιρείες του Ομίλου Galenica που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εμάς, καθώς και διαφημιστικές εταιρείες, που αναλαμβάνουν την προώθηση των προϊόντων μας μέσω της υπηρεσίας αποστολής Newsletter. Οι συνεργάτες αυτοί δεσμεύονται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες μας και να μην χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας για δικό τους όφελος.

5. Για πόσο χρόνο τηρούμε τα δεδομένα σας;

Εφόσον εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής Newsletter, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα έως ότου μας ζητήσετε να διαγραφείτε από την σχετική λίστα. Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας και να διαγραφείτε από την λίστα αποστολής Newsletter ανά πάσα στιγμή είτε επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, τα στοιχεία του οποίου θα βρείτε παρακάτω, είτε επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Διαγραφή από την λίστα» που περιέχεται σε κάθε email μας προς εσάς. Σε αυτήν την περίπτωση, θα διαγράψουμε τα στοιχεία σας και δεν θα σας ξαναστείλουμε προωθητικό υλικό.

Όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα που μας αποστέλλετε στα πλαίσια της επικοινωνίας σας μαζί μας, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται για την διαχείριση του αιτήματος, της αναφοράς, της πληροφορίας ή του ερωτήματός σας ανάλογα με τον σκοπό και την φύση της εκάστοτε επικοινωνίας.

6. Πώς προστατεύουμε τα στοιχεία σας;

Η ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών είναι για εμάς ύψιστης σημασίας. Δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε αυστηρά τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και επιβάλλουμε στους τρίτους συνεργάτες μας που έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας την υποχρέωση να τηρούν αντίστοιχα μέτρα.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Μπορείτε να ζητήσετε την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς, τη διόρθωσή τους εφόσον είναι ανακριβή και τη διαγραφή τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία. Έχετε ακόμη το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε τρίτο, να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας και να ζητήσετε τον περιορισμό αυτής. Μπορείτε, επίσης, να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας και να διαγραφείτε από την λίστα αποστολής Newsletter ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, τα στοιχεία του οποίου θα βρείτε παρακάτω.

Τέλος, αν θεωρείτε ότι η Εταιρεία παραβιάζει την εφαρμοστέα νομοθεσία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8. Στοιχεία επικοινωνίας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρείας μας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας με τους παρακάτω τρόπους:

-Μέσω ταχυδρομικής επιστολής στην κάτωθι διεύθυνση:

Υπόψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Galenica Φαρμακευτική Βιομηχανία A.E.
Eλευθερίας 4
145 64 Κηφισιά Αττικής

-Μέσω τηλεφώνου καλώντας τον αριθμό:  2105281700

-Μέσω αποστολής μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address): personaldata@galenica.gr

 

Ενημέρωση ασθενών, καταναλωτών, ΕΥ και τρίτων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στα πλαίσια αναφοράς ανεπιθύμητων συμβάντων και υποβολής ποιοτικών παραπόνων

Η εταιρεία Galenica Φαρμακευτική Βιομηχανία Α.Ε (στο εξής η «Εταιρεία») συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται ορισμένα προσωπικά  δεδομένα που δηλώνονται σε αυτήν από ασθενείς, καταναλωτές, επαγγελματίες υγείας και τρίτους στα πλαίσια αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών και υποβολής ποιοτικών παραπόνων.

Σκοπός της παρούσας ενημέρωσης είναι η πληροφόρηση των παραπάνω προσώπων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους πληροφοριών από την Εταιρεία για την διαχείριση των αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών και ποιοτικών παραπόνων που αφορούν τα φάρμακα, καλλυντικά και άλλα σκευάσματα που η Εταιρεία παρασκευάζει και/ή διαθέτει στην ελληνική αγορά.

1. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων συλλέγουμε και καταχωρούμε στα αρχεία μας;

Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για τους χρήστες των σκευασμάτων μας (ασθενείς και καταναλωτές), οι οποίοι εμφανίζουν μία ανεπιθύμητη ενέργεια ή αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα που αφορά την ποιότητα των σκευασμάτων μας (ανεξαρτήτως από το αν οι ίδιοι αναφέρουν την ανεπιθύμητη ενέργεια ή αν η αναφορά γίνεται από επαγγελματίες υγείας)  είναι αυτές που απαιτούνται από την φαρμακευτική νομοθεσία και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο και ως επί το πλείστον είναι οι ακόλουθες:

(α) αρχικά ή κωδικός αριθμός ασθενούς, φύλο, ημερομηνία γέννησης ή ηλιακή ομάδα,

(β) πληροφορίες σχετικά με την φαρμακευτική αγωγή ή την χρήση των σκευασμάτων της Εταιρείας,

(γ) περιγραφή ανεπιθύμητου συμβάντος και/ή προβλήματος ποιότητας του σκευάσματος και έκβαση αυτού, και

(δ) σε περίπτωση ανεπιθύμητης ενέργειας, σχετικό ιατρικό ιστορικό ασθενούς.

Κατ’ εξαίρεση, η Εταιρεία μπορεί να καταχωρίσει το ονοματεπώνυμο του ασθενούς/καταναλωτή και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης αυτού (για παράδειγμα στοιχεία επικοινωνίας) μόνο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης της πορείας του ασθενούς/καταναλωτή και εν γένει της υπόθεσης (follow-up).

Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και καταχωρεί η Εταιρεία για τους επαγγελματίες υγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί κλπ.) που  δηλώνουν μία ανεπιθύμητη ενέργεια ή υποβάλλουν ένα ποιοτικό παράπονο είναι το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο και/ή email).

2. Ποιοι είναι οι σκοποί και νομικές βάσεις της επεξεργασίας;

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών (ασθενών και καταναλωτών)  των σκευασμάτων της Εταιρείας και των επαγγελματιών υγείας που δηλώνουν μία ανεπιθύμητη ενέργεια ή ένα ποιοτικό παράπονο  για το σκοπό της συμμόρφωσής μας με τη φαρμακευτική νομοθεσία και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο που αφορούν τη φαρμακοεπαγρύπνηση και την διασφάλιση ποιότητας των φαρμάκων, καλλυντικών και άλλων σκευασμάτων που η Εταιρεία παρασκευάζει και/ή διαθέτει στην ελληνική αγορά.

Οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων είναι η συμμόρφωση μας με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των φαρμάκων, καλλυντικών και άλλων παρεμφερών σκευασμάτων, καθώς και η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας των φαρμάκων και των λοιπών προϊόντων μας.

3. Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα;

Καταρχήν, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους αποδέκτες. Κατ’ εξαίρεση, τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους (όπως ενδεικτικά σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών φαρμακοεπαγρύπνησης) που μας συνδράμουν στην καταγραφή και αξιολόγηση των αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών και μας παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίοι δεσμεύονται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για λογαριασμό και βάσει καταγεγραμμένων εντολών μας και όχι για δικό τους όφελος.

Επίσης, όπως απαιτείται από την οικεία νομοθεσία, κοινοποιούμε ανώνυμα ή ψευδωνυμοποιημένα στοιχεία σχετικά με την ανεπιθύμητη ενέργεια στις αρμόδιες αρχές (για παράδειγμα στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Οργανισμού Φαρμάκων και στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων Eudravigilance), καθώς και ενώπιον ξένων Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας για τους οποίους έχουμε αναλάβει την αποκλειστική διανομή φαρμάκων στην ελληνική αγορά.

4. Πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και για πόσο χρόνο τα τηρούμε;

Λαμβάνουμε κάθε μέτρο που είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλίζουμε την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων.

Κατά κανόνα, τα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία αναφορών ανεπιθύμητης ενέργειας και ποιοτικού παραπόνου τηρούνται για διάστημα έξι (6) ετών από την καταχώριση τους. Κατ’ εξαίρεση, τα στοιχεία ταυτοποίησης των ασθενών/καταναλωτών (π.χ. ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας) διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για την παρακολούθηση του καταναλωτή/ασθενή και την ολοκλήρωση της υπόθεσης και την λήψη όλων των απαραίτητων στοιχείων για την ακριβή καταγραφή της ανεπιθύμητης ενέργειας και/ή του ποιοτικού παραπόνου.

5. Τα δικαιώματα σας

Κάθε ασθενής, καταναλωτής, επαγγελματίας υγείας και  τρίτος που υποβάλλει μία αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας ή ποιοτικό παράπονο μπορεί να ζητήσει από την Εταιρεία την πρόσβαση, διόρθωση και, υπό προϋποθέσεις,  την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού των προς επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων.  Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν με την αποστολή σχετικής επιστολής ή αποστολή ηλ. μηνύματος προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.

Επίσης, η νομοθεσία  παρέχει  στα παραπάνω πρόσωπα το δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

6. Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Για οποιοδήποτε ερώτημα και απορία ή σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα που σας παρέχει η νομοθεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται παρακάτω:

-Ταχυδρομική διεύθυνση:
Galenica Φαρμακευτική Βιομηχανία Α.Ε.
Ελευθερίας 4
145 64 Κηφισιά

-Τηλέφωνο: 210 5281700

-Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: personaldata@galenica.gr